Tiếng Việt — vi — Вьетнамский — Vietnamese

 

TIẾNG VIỆT — VI — ВЬЕТНАМСКИЙ ЯЗЫК — VIETNAMESE

 

* * *

Chương trình châu Âu của chủ nghĩa xã hội dân chủ
và kinh tế
TRUNG TÂM CỦA CHỦ NGHIA XÃ HỘI DÂN CHỦ
VÀ KINH TẾ

Европейская программа
демократического и экономического социализма
ЦЕНТР ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО СОЦИАЛИЗМА (ЦДС)

European Program of Democratic and Economic Socialism
CENTRE OF DEMOCRATIC SOCIALISM (CDS)

 

 

——————— * * * * * ———————

 

Hiện nay trang web này trong tiếng Việt đang trong giai đoạn phát triển – xem thông tin về các dự án bằng tiếng Nga hoặc tiếng Anh tại : www.cdes-21.org/ru , www.cdes-21.org/en .

В настоящее время данная веб-страница на вьетнамском языке находится в стадии разработки – информацию о Проекте и о ЦДС можно посмотреть на русском или английском языке на Сайтах : www.cdes-21.org/ru , www.cdes-21.org/en .

For the present this web page in the Vietnamese language is in the stage of development – see information about the Project and CDS in Russian or in English on the Sites : www.cdes-21.org/ru , www.cdes-21.org/en .

——————— * * * * * ———————

 

Cũng thông tin ngắn bằng tiếng Nga và tiếng Anh
trên trang web này tại :

Краткая информация на русском и английском языке имеется также
на данном Сайте на его главной веб-странице :

Brief information in Russian and in English is also available
on the main web page of this Site at :

“HOME” – cdes-21.org/ol

* * *