Ελληνικά — el — Greek — Греческий

ΕΛΛΗΝΙΚΑ — EL/GR — GREEK — ГРЕЧЕСКИЙ ЯЗЫК

 

* * *

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα
των δημοκρατικών και οικονομικών σοσιαλισμού
ΚΕΝΤΡΟ TOΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ (ΚΔΣ)

European Program of Democratic and Economic Socialism
CENTRE OF DEMOCRATIC SOCIALISM (CDS)

Европейская программа
демократического и экономического социализма
ЦЕНТР ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО СОЦИАЛИЗМА (ЦДС)

 

 

——————— * * * * * ———————

 

Επί του παρόντος, αυτό το site στα ελληνικά είναι ακόμα υπό ανάπτυξη – πληροφορίες σχετικά με το έργο και τα ΚΔΣ μπορούν να βρεθούν στα ρωσικά ή αγγλική γλώσσα στη διεύθυνση: www.cdes-21.org/ru , www.cdes-21.org/en .

For the present this site in the Greek language is in the stage of development – see information about the Project and CDS in Russian or in English on the Sites : www.cdes-21.org/ru , www.cdes-21.org/en .

В настоящее время данный сайт на греческом языке находится в стадии разработки – информацию о Проекте и о ЦДС можно посмотреть на русском или английском языке на Сайтах : www.cdes-21.org/ru , www.cdes-21.org/en .

 

——————— * * * * * ———————

 

Σύντομη ενημέρωση στα ρωσικά και στα αγγλικά είναι επίσης διαθέσιμη
στην αρχική σελίδα αυτού του δικτυακού τόπου σε :

Brief information in Russian and in English is also available
on the main web page of this Site at :

Краткая информация на русском и английском языке имеется также
на данном Сайте на его главной веб-странице :

“HOME” – cdes-21.org/ol

* * *